ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชุดมหาจักรีสิรินธร : น้ำพระทัยไร้พรมแดน

ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

โครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้ขยายการดำเนินการไปหลายประเทศในทวีปเอเชีย อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มองโกเลีย ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
จนเกิดสัมฤทธิผลเป็นที่ประจักษ์และได้รับความชื่นชมจากองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
โครงการอาหารโลก (World Food Program) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อร่วมกันสร้างความเสมอภาค
และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้อย่างยั่งยืน