ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเมืองของระบบการเลือกตั้ง อำนาจ ความขัดแย้งและประชาธิปไตย

ผู้แต่ง: รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

สำนักพิมพ์: สถาบันพระปกเกล้า

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอการเปรียบเทียบข้อดีเสียของระบบเลือกตั้งที่ประเทศไทยเคยใช้มาในระยะเวลา 2 ทศวรรษ 
ตั้งแต่การปฏิรูปการเมืองในปี 2540 – รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ซึ่งมีการเปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง
ถึง 4 ครั้ง รวมถึงตัวแบบที่น่าสนใจของต่างประเทศด้วย 
นอกจากนั้นผู้เขียนยังนำเสนอการออกแบบระบบเลือกตั้งใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
ในปัจจุบันและอนาคต