ข้อมูล eBook

ชื่อ: หลากมิติ หลายมุมมอง : การกำหนดนโยบายพรรคการเมืองไทย

ผู้แต่ง: ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์

สำนักพิมพ์: สถาบันพระปกเกล้า

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ศึกษาเรื่องพรรคการเมืองกับกระบวนการกำหนดนโยบาย
สาธารณะ บริบททางการเมือง โดยศึกษาเปรียบเทียบทั้งแต่
ปี 2544 นอกจากนี้ยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ความเป็นสถาบัน
ของพรรคการเมืองตลอดจนแนวนโยบายของพรรคการเมือง
ไทย พร้อมทั้งบทสรุปและข้อเสนอแนะ