ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย

ผู้แต่ง: ดร.ไชยันต์ ไชยพร และคณะ

สำนักพิมพ์: สถาบันพระปกเกล้า

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ศึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ปี 2560 ว่า เมื่อนำมาใช้จริงในบริบทการเมืองไทยจะสามารถแก้ปัญหาการครอบงำการบริหารกิจการพรรคการเมืองโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลได้หรือไม่ อย่างไร และจะมีผลต่อระบบพรรคการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยอย่างไร  ซึ่งการศึกษานี้มุ่งหาคำตอบเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอและแนวทางที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นสถาบันพรรคการเมืองและการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข