ข้อมูล eBook

ชื่อ: อย่าหาทำ หากยังไม่รู้หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

ผู้แต่ง: มณเฑียร เจริญผล

สำนักพิมพ์: สถาบันพระปกเกล้า

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "อย่าหาทำ หากยังไม่รู้หลักการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน" จะพาผู้อ่านไปรู้จัก เรียนรู้ ทำความเข้าใจในประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าทำอย่างไรให้มีความถูกต้องตามกรอบหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ใน กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ
.
หนังสือนี้ยังเป็นเสมือน HOW TO เล็กๆ ที่จะบอกถึงหลักการและข้อสังเกตต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าจะสามารถเอาไปใช้ในการทำงานได้อย่างมาก เช่น การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ยังเสริมความเข้าใจมาด้วยตัวอย่างที่มีความชัดเจนในทุกๆบทของหนังสือ เชื่อเหลือเกินว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบุคลลที่สนใจการเงินการคลังท้องถิ่นได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก