ข้อมูล eBook

ชื่อ: Smart City Guidebook II นวัตกรรมการบริหารกับการพัฒนาองค์กร

ผู้แต่ง: ศ.ดร.เอกชัย สุมาลี

สำนักพิมพ์: สถาบันพระปกเกล้า

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ถอดบทเรียนซึ่งเกิดขึ้นจากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะ
เพื่อทำความเข้าใจโอกาสและ
ข้อกัดของการบริหารจัดการ
พื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเมือง ซึ่งมีทั้งแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาเมืองทั้ง
ในและต่างประเทศ  ตลอดจนเครื่องมือบริหารจัดการ เพื่อให้นำไปปรับใช้ในการพัฒนาตามศักยภาพ