ข้อมูล eBook

ชื่อ: ถอดรหัสธรรมาภิบาลท้องถิ่น Decoding Local governance

ผู้แต่ง: ดร.อรพินท์ สพโชคชัย

สำนักพิมพ์: สถาบันพระปกเกล้า

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "ถอดรหัสธรรมาภิบาลท้องถิ่น" เล่าถึงหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาการบริหารภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการสร้างหลักธรรมาภิบาลท้องถิ่น การบริหารราชการสมัยใหม่ นอกจากนี้ในส่วนของบทสุดท้ายของหนังสือยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการสร้างธรรมาภิบาล การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนฉายภาพตัวอย่างทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจและสนใจในการนำหลักเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2023-10-03 00:13