ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แต่ง: สกล ลีโนทัย

สำนักพิมพ์: สถาบันพระปกเกล้า

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มา
และวิวัฒนาการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็น
บริบทของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในท้องถิ่น รวมถึงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบังคับใช้