ข้อมูล eBook

ชื่อ: เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน : เมืองกับฉากทัศน์การพัฒนา

ผู้แต่ง: ศ.วุฒิสาร ตันไชย, ชัยวุฒิ ตันไชย

สำนักพิมพ์: สถาบันพระปกเกล้า

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน: เมืองกับฉากทัศน์การพัฒนา" ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญความสำคัญของเมืองในฐานะหน่วยทางการเมือง และกลไกการพัฒนาผ่านความเป็นเมืองที่เกิดขึ้น ตั้งแต่นวัตกรรม การศึกษา การสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อประเด็นระดับโลก

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2023-10-06 00:15