ข้อมูล eBook

ชื่อ: Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พีรดล แก้วลาย

สำนักพิมพ์: สถาบันพระปกเกล้า

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กระบวนการคิดเชิงออกแบบเป็น
กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมซึ่งประยุกต์มาจากวิธีคิดของนักออกแบบ โดยคำนึงถึง
ผู้ใช้เป็นหลัก โดยกระบวนการคิดนี้เป็นเครื่องมือที่คิดถึงเพื่อทุกคนสามารถใช้ใช้การออกแบบโดยตั้งโจทย์ และทำความเข้าใจกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อหาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา ภายในประกอบด้วยขั้นตอนการคิดเชิงออกแบบ โดยมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจทั้งไทยและต่างประเทศ