ข้อมูล eBook

ชื่อ: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ใหม่สุด

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

หมวดหลัก: กฏหมาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประกอบด้วย
ภาค ๑  คำอธิบาย
ภาค ๒  ระเบียบงานสารบรรณ
ภาค ๓  ตัวอย่างแบบหนังสือ
ภาค ๔  มอบอำนาจและอิเล็กทรอนิกส์
ภาคผนวก ๖ ภาค