ข้อมูล eBook

ชื่อ: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้าง และหลักการทำงาานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วิธีการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบต่าง ๆ
ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส การควบคุมแรงดันไฟฟ้า และการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
การบำรุงรักษา และถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ