ข้อมูล eBook

ชื่อ: คำกริยาวิเศษณ์ภาษาญี่ปุ่น

ผู้แต่ง: สุภา ปัทมานันท์

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมคำกริยาวิเศษณ์ที่สำคัญในภาษาญี่ปุ่นไว้ 186 คำ แบ่งตามระดับชั้นของผู้เรียนเป็น 2 ระดับคือ ระดับต้น (N5-N4)
และระดับกลาง (N3) เนื้อหาแบ่งเป็น 3 บทตามระดับและการใช้งาน โดยแต่ละบทจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยตามหมวดหมู่ความหมายของคำกริยาวิเศษณ์แต่ละคำ
คำกริยาวิเศษณ์แต่ละคำจะอธิบายความหมาย กำกับด้วยเงื่อนไขหรือข้อควรระวังสำหรับการนำไปใช้ พร้อมตัวอย่างประโยคภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนและคำแปลตัวอย่างประโยค