ข้อมูล eBook

ชื่อ: Super English Grammar ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: ทีมวิชาการ Life Balance

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สรุปไวยากรณ์อังกฤษที่ต้องรู้ อ่านง่าย เก่งและเข้าใจไว จำง่ายขึ้นด้วยการสรุปเนื้อหาสำคัญในรูปแบบ mind map แผนภาพ และตาราง
พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท และภาพประกอบ 4 สีทั้งเล่ม ใช้ในการเรียน การสอบระดับมัธยม มหาวิทยาลัย และการสอบทุกระดับ