ข้อมูล eBook

ชื่อ: Superfood แก่นตะวัน ถั่วดาวอินคา สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพแห่งอนาคต

ผู้แต่ง: พินิจ จันทร และคณะ

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

แก่นตะวัน (Sunchoke) เป็นพืชดอกในตระกูลทานตะวัน มีดอก สีเหลืองคล้ายกับดอกบัวตอง มีหัวใต้ดินคล้ายมันฝรั่งไว้สำหรับเก็บ สะสมอาหาร และมี“อินูลิน”
สามารถนำไปใช้เป็นสารผสมอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารทั่วๆ ไปที่ใช้บริโภคในชีวิตประจำวัน ถั่วดาวอินคา หรือ ต้นเศรษฐี (Sacha Inchi) นับว่าเป็นพืชที่กระแสกำลังมาแรง
และถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากใน 5-6 ปีที่ผ่านมาเกษตรกรหันไปให้ความสำคัญและปลูก พืชชนิดนี้กันอย่างแพร่หลายเกือบทั่วทุกภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ อีสานกลาง
และเป็นที่ต้องการของประเทศจีนเป็นอย่างมาก ถ้าพิเคราะห์จากกระแสแล้ว ทั้งแก่นตะวันและถั่วดาวอินคา ล้วนแต่เป็นพืชที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวมในปัจจุบัน และอนาคตอย่างแน่นอน