ข้อมูล eBook

ชื่อ: ถอดรหัส ๓๑๓ สำนวนไทย ที่มา ความหมาย และการใช้

ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ยุพร แสงทักษิณ

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

หมวดหลัก: ภาษาและวรรณคดี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ภาษาไทยเป็นภาษาที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย คนไทยทุกคนจะต้องใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สำนวนไทย
ซึ่งเป็นทักษะทางภาษาที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ทั้งทางหลักวิชาการและการปฏิบัติ
สำนวนไทยเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงอัจฉริยภาพทางภาษา การเรียบเรียงถ้อยคำ อาจใช้เป็นเครื่องเตือนใจหรือเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นวิถีการดำเนินชีวิตของคนในอดีต
มีสำนวนไทยเป็นจำนวนมากที่ได้รับความนิยมและมีบทบาทอย่างแพร่หลายในทุกวงการ เนื่องจากมีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจ
จึงมีการนำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน