ข้อมูล eBook

ชื่อ: ดอกจานอ่านคำ เล่ม 3

ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ชุด ดอกจานอ่านคำ สอนอ่านภาษาไทยจากง่ายไปยาก รวม ๖ เล่ม พร้อมภาพประกอบช่วยให้อ่านง่ายและสนุกกับการอ่าน
เล่ม ๓ พยัญชนะ + ตัวสะกด + วรรณยุกต์
บทที่ ๑  อักษรกลาง + สระชุดที่ ๑ + ตัวสะกด
บทที่ ๒  อักษรสูง + สระชุดที่ ๑ + ตัวสะกด
บทที่ ๓  อักษรต่ำ + สระชุดที่ ๑ + ตัวสะกด
บทที่ ๔  สระชุดที่ ๒ สระจะเปลี่ยนรูปและลดรูป