ข้อมูล eBook

ชื่อ: งานผลิตงานไม้ด้วยเครื่องจักรกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2009)

ผู้แต่ง: วีรยุทธ์ คเชนทร

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: แบบเรียน คู่มือสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเรียนวิชา "งานผลิตงานไม้ด้วยเครื่องจักรกล รหัสวิชา 20106 - 2009" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักสูตรจุดประสงค์ สมรรถนะ และคำอธิบายรายวิชาครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการ
เทคนิควิธีการปฏิบัติงานไม้ด้วยเครื่องจักรกล การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลแต่ละประเภท สามารถปฏิบัติงานตัด ไส เจาะ เพลาะ ขัด กลึงด้วยเครื่องจักรกลงานไม้
ประกอบและตกแต่งผลิตภัณฑ์งานไม้ รวมถึงมีความตระหนักในการดูและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและทำงานด้วยความปลอดภัย