ข้อมูล eBook

ชื่อ: สมุนไพรไล่แมลงและกำจัดศัตรูพืช & พันธุ์ไม้พิษ

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สารพิษจากสารเคมี ที่ตกค้างภายในผัก ผลไม้ ถือได้ว่าเป็นอันตรายต่อทั้งคนและสัตว์ ในขณะเดียวกันก็เป็นการทำลายสภาพดิน ที่สำคัญคือเมื่อคนรับประทานสิ่งที่มีสารตกค้างเข้าไป
จะทำให้ร่างกายได้รับสารพิษและไปสะสมภายในร่างกาย แต่ยังมีพืชบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อแมลงและสัตว์อยู่ไม่น้อย ซึ่งพืชฆ่าแมลงและพรรณไม้มีพิษบางชนิดในประเทศไทยสามารถนำมากำจัดแมลงได้อย่างดี
ข้อสำคัญคือ พืชส่วนใหญ่ที่ใช้ เน้นเป็นพืชท้องถิ่นที่สามารถหาได้ง่ายในประเทศไทย ทั้งยังปลูกดูแลรักษาง่าย แต่ก่อนที่จะนำมาใช้ควรที่จะทำการศึกษาถึงส่วนที่เป็นประโยชน์และส่วนที่มีพิษก่อน
เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างดีหนังสือ สมุนไพร่ไล่แมลงและกำจัดศัตรูพืช & พรรณไม่พิษ เป็นหนังสือเฉพาะกิจ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ เกษตรกร นักวิซาการ อาจารย์ นักศึกษา
และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหรือค้นคว้าทดลองสูตรปุ้ยชีวภาพที่ใช้ในการเกษตร รวมถึงงานวิจัยหนังสือเล่มนี้แบ่งฮอกเป็นสมุนไพรไล่เมลง
สูตรผสมปุ๋ยชีวภาพและพรรณไม้มีพิษจะนั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือสมุนไพรไส่แมลงและกำจัดศัตรูพืช 8 พรรณม้พิษ จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเพื่อนำมาประยุกข์ใช้ในการประกอบอาชีพ และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าต่อไป