ข้อมูล eBook

ชื่อ: การวางแผนภาษีธุรกิจ การขายอสังหาริมทรัพย์

ผู้แต่ง: ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่สร้างผลประกอบการดี สร้างกำไรมหาศาลให้แก่ผู้ประกอบการ แต่ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการลงทุน ทั้งความรู้ในการเลือกทำเลในการประกอบการ
การเลือกองค์กรธุรกิจที่ถูกต้องและเหมาะสม การวางแผนการเงิน การตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
นอกจากนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ คือ ความรู้ความเข้าใจในการ “วางแผนภาษีอากร (Tax Planning)”
เพราะจะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ทราบว่า...
   -ทำอย่างไร? จึงจะเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย (Tax Management)
   -ทำอย่างไร? จึงจะช่วยให้ประหยัดภาษีได้โดยถูกต้องตามกฏหมาย (Tax Economy)