ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบันทึกบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน

ผู้แต่ง: ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บุคลากรขององค์กรย่อมได้รับผลตอบแทนทั้งในรูปแบบของ “ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน” และ “ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน” ปัจจุบันการดำเนินการทางบัญชีมีการปรับเปลี่ยน
โดยมีการคำนึงถึงผลประโยชน์พนักงานที่ต้องจ่ายในอนาคตด้วย ผลประโยชน์พนักงานจึงประกอบด้วย ผลประโยชน์ระยะสั้น ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (TAS19) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) กำหนดให้กิจการต้องรับรู้ผลประโยชน์แต่ละประเภทของพนักงาน
เพื่อการสำรองหนี้สินที่เกิดขึ้นจากผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายให้พนักงาน โดยกำหนดให้รับรู้ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานทุกประเภท ป้องไม่ให้บริษัทขาดทุน ลดความสับสนและซับซ้อน เพื่อการวางแผนกิจการให้เกิดปรโยชน์สูงสุด