ข้อมูล eBook

ชื่อ: สัญญาฝากขายและภาระภาษี

ผู้แต่ง: รัฐวุฒิ จิตร์ชนะ

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนึ่งในกลยุทธ์การขายยอดนิยมก็คือ การฝากขาย ที่ต้องทำสัญญาฝากขายให้รัดกุม เมื่อมีรายได้ย่อมมีภาระภาษีตามมา ซึ่งในการทำสัญญาฝากขายนั้นจะมีภาษีที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ประเภท
คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดการคำนวณแตกต่างกันตามรูปแบบสัญญาแต่งตั้งตัวแทน หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโอนอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน
หรือมีค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร อาจทำให้กิจการต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากรได้
“สัญญาฝากขายและภาระภาษี” เล่มนี้จะช่วยให้เข้าใจหลักเกณฑ์ของภาษีทั้ง 2 ประเภทในการฝากขายเป็นอย่างดี เพื่อให้ประโยชน์ในการบันทึกรายได้ในทางบัญชีและจัดการทางภาษีได้ถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง