ข้อมูล eBook

ชื่อ: หนี้สูญ หนี้เสียที่ต้องตัดจากบัญชี

ผู้แต่ง: ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ จำเป็นต้องมีการกำหนดขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กิจการกำหนดและมีการควบคุมภายในที่ดี
หนังสือเล่มนี้จะอธิบายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญครบถ้วน ทั้งการจำหน่ายในทางบัญชีและในทางภาษีอากร การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สูญ
และลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งลงรายละเอียดถึงวิธีการตัดจำหน่ายโดยตรงและวิธีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า เพื่อเป็นแนวทางให้นักบัญชีจัดการเรื่องหนี้สูญได้อย่างถูกต้อง