ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือภาษีกิจการเปิดใหม่ เล่ม 1

ผู้แต่ง: ธรรมนิติเพรส

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ในการเปิดบริษัทใหม่ นอกจากผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตั้งแต่การยื่นจดทะเบียนจนถึงการวางระบบบัญชีให้เป็นระเบียบแล้ว เรื่องภาษีก็ต้องให้ความสำคัญ
หลายกิจการมักเกิดปัญหาจากการดำเนินธุรกิจที่ไม่มีการวางแผนการทางภาษีอากร เช่นในกรณีที่ไม่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการที่อยู่ในเงื่อนไขต้องจด
ต้องวางโทษเจ้าของกิจการหรือกรรมการบริษัท จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
คุณไม่ต้องจ่ายราคาของความไม่รู้แพงขนาดนี้ เพียงแค่อ่าน “คู่มือภาษีกิจการเปิดใหม่” ซึ่งมีเนื้อหาอธิบายเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มธุรกิจในระดับเบื้องต้น 5 ประเภท คือ
(1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (3) ภาษี หัก ณ ที่จ่าย (4) อากรแสตมป์ (5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 เล่ม เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและตรงกับความสนใจของแต่ละท่าน ในเล่มที่ 1  จะกล่าวถึง ภาษีเงินได้นิติบุคคล อากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ
ซึ่งจะอธิบายหลักการคำนวณภาษีอย่างละเอียด และบางส่วนมีการยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่าย ส่วนเล่มที่ 2 เป็นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ให้เจ้าของกิจการได้ศึกษาหาแนวทางในการวางแผนภาษีอากรที่เหมาะสม และนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการ