ข้อมูล eBook

ชื่อ: เป็น YouTuber เงินล้าน ด้วยมือถือเครื่องเดียว

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: หมวดบริหาร-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

YouTuber คืออาชีพในฝันของคนยุคนี้เพราะเป็นอาชีพอิสระ ไม่ถูกใครควบคุมยังได้ทำในสิ่งที่รักแล้วยังมีรายได้เข้ามาอีกหลายช่องทาง ยิ่งเห็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วได้เงินจาก YouTube เดือนละเป็นแสนๆ
มาออกรายการหรือมาให้สัมภาษณ์ในแต่ละช่องทางก็ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้หลายคนอยากลุยในเส้นทางสายนี้้ ทว่าพอหลายคนกระโดดลงมาทำสิ่่งที่่ทุกคนพบและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
“มันยากกว่าที่่คิด ตอนที่่ดูคนอื่่นทำดูง่ายจังแต่พอมาทำเองแค่หยิบมือถือขึ้้นมาถ่ายก็พูดไม่ออกแล้ว ไม่รู้จะเริ่่มอย่างไรดี”คุณผู้อ่านเชื่่อไหมครับว่า ที่่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะเขาไม่รู้เทคนิคการเป็น YouTuber
หรือบางคนอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจเท่าใดนัก นี่่คือเหตุุผลที่่ผู้เขียน เขียน “เป็น YouTuber เงินล้าน ด้วยมือถือเครื่องเดียว” ขึ้้นมาเพื่่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะสร้างรายได้
แบบหลักแสนหลักล้านบนช่องทาง YouTube ด้วยมือถือเครื่่องเดียวโดยเนื้้อหาทั้้งหมดในหนังสือเล่มนี้้ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์การเป็น YouTuber ของผู้เขียนที่่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในการทำช่อง
Beeyond Channel ซึ่่งเป็นช่องที่มุ่งเน้นการให้ความรู้จนมียอดวิว รวมกว่า 11 ล้านวิวโดยแต่ละคลิปสร้างรายได้ให้ผู้เขียนในแบบที่่เป็น Passive Income อยู่ทุุกเดือน และ
ผู้เขียนก็หวังว่าคุณผู้อ่านทุกท่านจะนำความรู้และเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง