ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาศาสนา การอ่านและการตีความคัมภีร์

ผู้แต่ง: พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี, ดร.

สำนักพิมพ์: ศาสนาและปรัชญา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เมื่อภาษานั้นตกทอดมาจนถึงปัจจุบันด้วยการทรงจำ
บ้าง การบันทึกเป็นอักษรบ้าง การจะเข้าใจจึงเป็นไปตามการ
เรียนรู้และฝึกฝนส่วนตัวที่ผู้ชื่อว่าเข้าใจได้จริงๆ นั้นอาจต้อง
เรียนรู้มากกว่าแค่เข้าใจภาษา แต่รวมถึงบริบทสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ไปพร้อมกัน