ข้อมูล eBook

ชื่อ: พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก

ผู้แต่ง: พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี, ดร.

สำนักพิมพ์: ศาสนาและปรัชญา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การตั้งคำถามว่าพระพุทธศาสนาและปรัชญานั้นแทบจะ
กลายเป็นปัญหาเปิดฉากในการสอนปรัชญาในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย เพราะหาก บอกว่า
พระพุทธศาสนาเป็นปรัชญาก็จะกลายเป็นว่า ปรัชญากำลังทำ
คำสอนในพระไตรปิฎกให้กลายเป็นแค่การโต้เถียงกันเพื่อ
เอาชนะกันเท่านั้น หรือหากพิจารณาว่าเป็นศาสนาก็จะ
กลายเป็นวิถีชีวิตที่เมื่อประสบกับปัญหาในยุคต่างๆ กันจะพูด
กันถึงว่าจะนำพระพุทธศาสนามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
อย่างไร