ข้อมูล eBook

ชื่อ: 101 ภาษีอากรสำหรับนักบัญชี

ผู้แต่ง: ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

การบัญชีภาษีอากรเป็นเรื่องสำคัญที่นักบัญชีควรทราบ เพื่อมีความเข้าใจภาษีอากรและวางแผนภาษีให้กับธุรกิจที่รับผิดชอบได้ การบัญชีและภาษีอากรมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ต้องปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการบัญชี ประมวลรัษฎากร รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ
                ข้อมูลในเรื่องภาษีอากรที่รวบรวมมานี้ ประกอบด้วยความหมายของการบัญชีภาษีอากร การจัดทำบัญชีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และภาษีอากร 5 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จึงเป็นประโยชน์กับนักบัญชีที่สนใจ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่อยากเติมรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีให้มากขึ้น