ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปลดหนี้กับภาระภาษี

ผู้แต่ง: รัฐวุฒิ จิตร์ชนะ

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ลูกหนี้หลายรายมักเข้าใจว่าเมื่อเจ้าหนี้สมัครใจยกหนี้ให้โดยไม่เรียกเอาค่าตอบแทนใดๆ นั้นเป็นการจบเรื่อง แต่ในมุมภาษีอากร การปลดหนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะการปลดหนี้เข้าลักษณะเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่ลูกหนี้ได้รับ ลูกหนี้จึงต้องนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษีด้วย ซึ่งหลายคนมักมองข้ามประเด็นทางภาษีส่วนนี้ ทำให้ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม นอกจากนี้เจ้าหนี้เองก็มีประเด็นด้านภาษีที่อาจจะมองข้ามเช่นกัน “ปลดหนี้กับภาระภาษี” เล่มนี้หยิบยกประเด็นทางภาษีอากรเกี่ยวกับการปลดหนี้ มาอธิบายเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีควรทำความเข้าใจ เพื่อการเสียภาษีที่ถูกต้องและไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง