ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิเคราะห์ข้อมูลงานบัญชี ด้วย Data Analytics

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ในการทำธุรกิจเจ้าของกิจการและผู้บริหารต้องมีชุดข้อมูลตั้งแต่ อดีต จนถึงปัจจุบันที่มีความถูกต้อง แม่นยำ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนกลยุทธ์และใช้ในการตัดสินใจ
การรวบรวมและข้อมูลจำนวนมากทางบัญชี เพื่อจัดทำงบการเงิน และนำเสนอในรูปแบบ Infographic เพื่อให้เจ้าของกิจการและผู้บริหาร เข้าใจสถานการณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของบริษัทได้ง่ายยิ่งขึ้น
หนังสือเล่มนี้จะแนะนำแนวทางและเครื่องมือในการจัดทำข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล โดยเริ่มตั้งแต่การทำความรู้จัก Data Analytics แนวทางในการสร้างข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหาร และการนำ Data ไปใช้วางแผนและพัฒนางานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ