ข้อมูล eBook

ชื่อ: กัมพูชา จากอาณาจักรฟูนันพนม สู่เขมร-กัมพูชา

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 พลิกประวัติศาสตร์ดินแดนแห่ งอารยธรรมโบราณ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรื องถึงขีดสุด พลิกหน้าประวัติศาสตร์กัมพูชา อาณาจักรซึ่งครั้งหนึ่งเคยแผ่ ขยายอิทธิพลไปทั่วดินแดนสุ วรรณภูมิ จากความยิ่งใหญ่ สู่ยุคแห่งความเสื่อมถอย ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรี อยุธยา เรื่อยมาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสิ นทร์ กระทั่งเมื่อฝรั่งเศสเข้ ามาครอบครอง และยึกเอาเป็นส่วนหนึ่งของดิ นแดนจักรวรรดินิยมอินโดจีน ก่อนเข้าสู่สงครามโลกและการเปลี่ ยนแปลงมากมายภายในประเทศ สู่ช่วงสมัยปัจจุบัน พร้อมกับการก้าวย่างเป็นหนึ่ งในประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน