ข้อมูล eBook

ชื่อ: บุคลากรอัจฉริยะ

ผู้แต่ง: สมชาติ กิจยรรยง

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ปัจจุบันสังคมของการทำงานกำลั งรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ความเจริญต่างๆ เทคโนโลยีหลากหลายแขนงก็เข้ ามามีบทบาทสำคัญ ทำให้การทำงานในองค์กรต่างๆ ก้าวล้ำไปไกล ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ จะทำให้เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเจริญก้าวหน้ ามากยิ่งขึ้นก็คือ บุคลากรในองค์กรหรือในประเทศนั้ นๆ ต้องพัฒนาศักยภาพในตัวเองด้วย พร้อมเข้าเป็นหนึ่ งในประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน การพัฒนาบุคคลจึงต้องก้าวไกล เรียกได้ว่าความรู้ความสามารถชี้ วัดอนาคตของสังคมและประเทศชาติ ได้เลยทีเดียว องค์ความรู้ในหนังสือเล่มนี้ผ่ านการกลั่นกรองจากประสบการณ์ ของนักเขียนที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารบุ คลากรและองค์กร คุณผู้อ่านสามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปศึกษาและต่อยอดให้เกิ ดประโยชน์ได้อย่างแน่นอน