ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิธีการเขียนแผนการตลาด

ผู้แต่ง: ดร.กานสุดาและวีรวุฒ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

แผนการตลาด (Marketing Plan) เป็นแผนงานในระดับปฏิบัติการของฝ่ายการตลาด ที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมี แผนการตลาดจำเป็นต้องจัดทำกันอย่างมีมาตรฐานอย่างถูกวิธีและอย่างเป็นระบบ แผนที่ได้จึงจะสามารถนำเข้าใช้งานได้อยางมีประสิทธิภาพ แผนการตลาด คือผลสรุปอย่างเป็นรูปธรรมของกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และปฏิบัติการทางการตลาดอย่างชาญฉลาดที่ได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน อีกทั้งยังทำให้องค์การนั้นๆ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล พบกับหลักการ ขั้นตอน และวิธีการเขียนแผนการตลาดแบบมืออาชีพ พร้อมแบบฟอร์มที่สำคัญและจำเป็นอย่างครบครัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-28 01:05