ข้อมูล eBook

ชื่อ: 200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4-N5

ผู้แต่ง: สนธิญาณ ชื่อนฤทัยในธรรม / เทวิน ชาติกุล

สำนักพิมพ์: ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น-กลางไว้เป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งจัดแบ่งหัวข้อและรูปประโยคตามความหมายและหน้าที่การใช้ มีสัญลักษณ์บอกระดับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4-N5 ไว้อย่างชัดเจน