ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แต่ง: รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: เศรษฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารวมทั้งการดำเนินงานการให้ บริการ และการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ซึ่งต้องมีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งในด้านรายได้จากงบประมาณและจากภาษีอากรรวมทั้งการให้บริการ นอกจากนี้แล้วที่สำคัญคือด้านรายจ่ายในการดำเนินงาน รวมทั้งงบลงทุนในโครงการต่างๆ ที่ จำเป็นต้องสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-19 01:03