ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชุด "อาเซียน" ในมิติประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์สิงคโปร์

ผู้แต่ง: อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์

สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้นำเสนอความเป็นมาของสิงคโปร์ตั้งแต่ก่อนการเข้ามาของอังกฤษ เป็นเมืองท่าการค้าที่สัมพันธ์กับมลายูและกลุ่มเกาะใกล้เคียง เป็นสถานีการค้าของอังกฤษที่รุ่งเรืองมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19-20 แม้จะเป็นดินแดนที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติมาตั้งแต่ก่อนจะได้รับเอกราชจากอังกฤษ แต่ชาวสิงคโปร์ก็สามารถสร้างความรู้สึกอันหนึ่งอันเดียวกันจนสร้างความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติได้ และก้าวต่อไปของสิงคโปร์ในสังคมอาเซียนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเล่มนี้