ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการลอจิสติกส์

ผู้แต่ง: ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การจัดการลอจิสติกส์
เป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจยุคใหม่
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานในหลายๆ หน้าที่งาน
ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายพลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดจำหน่าย
ฝ่ายการตลาดและการขาย ฝ่ายบัญชีและการเงิน
รวมถึงฝ่ายระบบสารสนเทศ
ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายหลักก็คือ ทำอย่างไร
จึงจะสามารถจัดส่ง/นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ และบริการ
พร้อมข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นไปได้ทั่วทุกแห่งหนตาม
ต้องการ ภายใต้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
สารบัญ
บทที่ 1 ลอจิสติกส์ และกลยุทธ์ การแข่งขัน
บทที่ 2 การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมการตลาดและลอจิสติกส์
บทที่ 3 การวัดต้นทุนลอจิสติกส์และการวัดสมรรถนะ
บทที่ 4 การวัดเปรียบเทียบกับผู้นำคืออะไร
บทที่ 5 แนวโน้มของการใช้ห่วงโซ่อุปทานโลก
บทที่ 6 การแข่งขันโดยใช้เงื่อนไขของเวลา
บทที่ 7 ปรัชญาการจัดการแบบชาวญี่ปุ่น