ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้แต่ง: ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(Logistics and Supply Chain Management ) เล่มนี้
จะช่วยให้คุณเข้าใจแก่นแท้ของการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสามารถบริหารจัดการ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
สารบัญ
บทที่ 1 วิวัฒนาการของระบบโลจิสติกส์
บทที่ 2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์ระดับโลก
บทที่ 3 บทบาทและความสำคัญของห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
บทที่ 4 โครงสร้างและขบวนการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
บทที่ 5 การจัดการกระจายสินค้าระดับโลก
บทที่ 6 การจัดการการผลิตระหว่างประเทศ
บทที่ 7 การบริหารการจัดซื้อจัดหาระดับโลก
ฯลฯ