ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคนิคการประชุมแบบมืออาชีพ

ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เทคนิคการประชุมแบบมืออาชีพ
ผู้จัดการมักจะสูญเสียเวลากว่าครึ่งไปกับการประชุม
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ประสบผลตามที่คาดหมาย
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถ
- วางแผนและดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิผล
- กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น
- ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้
- ติดตามความก้าวหน้าของงานที่มอบหมายไป ได้อย่างครบถ้วน
- ดำเนินการในขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง
สารบัญ
บทที่ 1 เริ่มต้นด้วย 8 คำถาม
บทที่ 2 การประชุม 5 ประเภท
บทที่ 3 ขั้นตอนการประชุม
บทที่ 4 บทบาทการเป็นผู้นำการประชุม
บทที่ 5 บทบาทผู้เข้าร่วมประชุมที่ดี
บทที่ 6 บทบาทของผู้บันทึกผลการประชุม