ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหาร

ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์  โกญจนาวรรณ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: การศึกษา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

"หนังสือ “การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหาร” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหาร (Management Information Systems for Administration)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการความ ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา หนังสือเล่มนี้ได้นำทั้งหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบการบริหารและการจัดการสารสนเทศ รวมทั้งระบบการสนับสนุนการตัดสินใจและการจัดการความรู้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี ประสิทธิผล อันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นให้พัฒนา และเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง"