ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและ
คําพิพากษาศาลฎีกา เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมายแรงงาน และแนวคําพิพากษาศาลฎีกา
สามารถนําองค์ความรู้นี้ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน การเรียบเรียงจะเน้นที่กฎหมายแรงงานและ
คําาพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ
นําาความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง