ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ศิลปะการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง: แองเจลลิส

สำนักพิมพ์: TBooksmith

หมวดหลัก: เบ็ดเตล็ด

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

“ศิลปะการถ่ายทอด” ถือ เป็นความสามารถประการสำคัญของมนุษย์ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเสริมความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ความพึงพอใจ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และประพฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้ชื่อว่า นักพูด นักบรรยาย นักฝึกอบรม โฆษก พิธีกร วิทยากร ครูบาอาจารย์ นักเทศน์ นักขาย ตลอดจนหัวหน้า ผู้นำและผู้บริหาร ทุกระดับ เพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่ต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อให้คนอื่นเกิดความเข้าใจ เห็นด้วยคล้อยตาม และนำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ดังนั้นผู้ถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องรู้หลักการ เข้าใจกฎเกณฑ์ มีเทคนิคโดยใช้ภูมิปัญญา ความฉลาดเฉลียวของตนประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมอย่างมีปกกระบวนท่าและลีลา เป็นที่พอใจของผู้ฟังทั้งเนื้อหาสาระและความเพลิดเพลินในการเรียนรู้