ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: กิจกรรมเสริมทักษะ สมุดเขียนอิสระ

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

นำเสนอกิจกรรมการอ่านและเขียนจากภาพ เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย การคิดสร้างสรรค์และการรู้จักนำตนเอง (Self-directed)