ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คู่มือการร่างฟ้องคดีแรงงาน เล่ม 2

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายพิเศษ  บัญญัติขึ้นมาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  โดยมีจุดประสงค์หลักคือให้นายจ้างและลูกจ้างทำงานร่วมกันด้วยความเอื้ออาทรและยุติธรรม
กฎหมายแรงงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับเช่น  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำ  กฎหมายกองทุนเงินทดแทน กฎหมายปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ  หากไม่ศึกษาให้รู้แจ้งก็จะสับสนวุ่นวาย  เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน  และตกลงกันไม่ได้ในที่สุดก็ต้องนำคดีมาสู่ศาลแรงงาน การพิจารณาคดีในศาลแรงงานก็เป็นไปอย่างพิเศษไม่เหมือนกับการพิจารณาในศาลทั่วไปเพราะกฎหมายแรงงานไม่ได้ยึดหลักเรื่องการลงโทษหรือสิทธิในทรัพย์สินเหมือนกฎหมายอื่นๆ แต่ยึดหลักให้นายจ้างลูกจ้างทำงานร่วมกันได้อย่างสันติสุขและเป็นธรรม
เพื่อให้ทนาย นักกฎหมาย และประชาชนทั้งหลาย  โดยเฉพาะนายจ้าง ลูกจ้างได้มีความรู้และสามารถดำเนินคดีในศาลแรงงานได้อย่างถูกต้อง ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวม คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง คำแถลง คำคัดค้าน คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ในคดีแรงงานไว้เป็นรูปเล่มรวมจำนวน 3 เล่ม และเล่มที่อยู่ในมือของท่านนี้เป็นเล่มที่ 2
 
ในเล่มประกอบด้วย ตัวอย่าง  ลูกจ้างฟ้องนายจ้าง  นายจ้างฟ้องลูกจ้าง  
ลูกจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  ลูกจ้างฟ้องให้เพิกถอน
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
สำนักงานประกันสังคม