ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน แปลไทย-อังกฤษ The Labour Protection Act Update Thai-English

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน แปลไทย-อังกฤษ
แก้ไขถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562
The Labour Protection Act
Update  Thai-English
บทนิยาม  คำศัพท์กฎหมาย
หมวด 1  บททั่วไป
หมวด 2  การใช้แรงงานทั่วไป
หมวด 3  การใช้แรงงานหญิง
หมวด 4  การใช้แรงงานเด็ก
หมวด 5  ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
หมวด 6  คณะกรรมการค่าจ้าง
หมวด 7  สวัสดิการ
หมวด 8  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
หมวด 9  การควบคุม
หมวด 10  การพักงาน
หมวด 11  ค่าชดเชย
หมวด 12  การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำร้อง
หมวด 13  กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
หมวด 14  พนักงานตรวจแรงงาน
หมวด 15  การส่งหนังสือ
หมวด 16  บทกำหนดโทษ
               บทเฉพาะกาล
               อัตราค่าธรรมเนียม
               เหตุผล
 
LABOUR  PROTECTION  ACT  B.E. 2541
      Amented  by  No. 7  B.E. 2562
Definition
Chapter  1   General Provisions
Chapter  2   Employment of Labour in General
Chapter  3   Employment of Women
Chapter  4   Employment of Young Workers  
Chapter  5   Wages, Overtime Pay, Holiday Pay and Holiday Overtime Pay
Chapter  6   Wages Committee
Chapter  7   Welfare
Chapter  8   Occupational Safety, Health and Environment
Chapter 9   Supervision
Chapter 10  Suspension from Work
Chapter 11  Severance Pay
Chapter 12  Lodgment and Consideration of Complaints
Chapter 13  Employees Welfare Fund
Chapter 14  Labour Inspectiors
Chapter 15  Delivery of Notices
Chapter 16  Penalty Provisions