ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เอสซีจี โมเดล : ถอดบทเรียนกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติมหาอุทกภัย

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

  เอสซีจี องค์กรชั้นนำทางธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตอย่างยั่งยืนในอาเซียน เล็งเห็นว่า องค์กรท่ีจะเติบโตอย่างย่ังยืนจำเป็ นต้องมีการเตรียมความพร้อมท่ี จะรองรับกับทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ปี 2553 เอสซีจีได้จัดตั ้ง ศูนย์การจัดการเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤติ หรือ Business Continuity Management (BCM) ส่งผลให้เอสซีจีสามารถ ดำเนินงานได้อย่างราบรื่นเช่นเดียวกับสถานการณ์ปกติ แม้ว่าจะต้องเผชิญ กับวิกฤติการณ์น้ำท่วม และยังมีความสามารถในการช่วยเหลือชุมชน และ ผู้ประสบอุทกภัยให้มีความเป็ นอยู่ท่ีดีขึ ้น ตาม 4 แนวทางการให้ความช่วยเหลือ คือ การจัดหาวัสดุป้ องกันน้าท่วม การบรรเทาความเดือดร้อน การเร่งฟื้นฟู หลังน้าลด และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือในอนาคต