ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เอนไซม์ความคิด

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

เนือ้ หาของหนังสือ “เอนไซม์ความคิด” แบ่งออกเป็น 4 บท
บทแรก แรงบันดาลใจจากชีวิตและการทำ ธุรกิจ จุดเริ่มต้นของก้าวเดนิ สู่ถนนสาย
ธุรกิจ สงิ่ ที่ต้องเผชิญทัง้ ความพ่ายแพ้ ความล้มเหลว และความสำเร็จ เพราะเส้นทางของการ
เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด แต่ไม่ยากเกินกว่าจะเริ่มต้นหากเราค้นพบตัวช่วยทาง
ธุรกิจที่ดี และมีความเชื่อมั่น
บทที่สอง เรื่องของ Marketing and Brand จากจุดเริ่มต้นของการสู่โลกธุรกิจ คือ การ
วางแผนดีไซน์ธุรกิจของคุณในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งต้องเตรียมการ เตรียมพร้อมในการสร้าง
แบรนด์ กำหนดโพสิชั่นนิ่งด้านการตลาดและทางธุรกิจ
คำนำสำนักพิมพ์
บทที่สาม Design and Creativity เจาะลึกถึงกลยุทธ์การสร้างดีไซน์ และการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แก่ธุรกิจให้โดดเด่น เพื่อสร้างความแตกต่างบนโลกธุรกิจที่มีการแข่งขัน
รุนแรง พร้อมกับตัวอย่างกรณีศึกษาการคิดอย่างสร้างสรรค์ที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ทางความคิดใน
กรอบเชิงกว้าง-ลึก
บทสุดท้าย เหลียวดูสังคม (ออนและออฟไลน์) แอบมองการเมือง สะท้อนภาพ
พลวัตทางสังคมของโลกยุคใหม่ โลกออนไลน์ ที่ถูกเชื่อมโยงในหลายมิติ สู่ธุรกิจ การเมือง และ
สังคม เรียนรู้เรื่องราวเพื่อคดิ แตกให้ต่างระหว่างโลกเสมือนจริงกับโลกแห่งความเป็นจริง
เนือ้ หา 4 บท กับเรื่องราวที่ย่อยง่ายๆ ในชีวิต และการทำ ธุรกิจ ที่เชื่อว่าจะช่วย
เพิ่มกรอบความคดิ ของคุณให้กว้างและไกลขึ้น