ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: 80 พระอรหันต์ ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: ธรรมสภา

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ประวัติพระอรหันต์ ๘๐ รูป อ้างอิงจากในพระไตรปิฎก ซึ่งในเล่มนี้เป็น ชีวะประวัติของพระอรหันต์ตั้งแต่ในอดีตชาติที่มีความปรารถนาเป็นเอกทัคคะ รวมถึงการได้บำเพ็ญบุญกับพระทักขิไณย คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสาวกของพระพุทธเจ้า แล้ววนเวียนไปตามพบภูมิต่างๆ ด้วยอำนาจกรรมต่างๆ พร้อมบันทึกถึงความพิเศษพิสดารแห่งบารมี ของพระอรหันต์จนถึงภพชาติสุดท้ายที่พวกท่านเกิดยังในถิ่นประเทศชมพูทวีป