ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ศิษย์สมเด็จ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

การศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อไปสู่หรือบรรลุถึงเป้าหมายที่สุดคือนิพพานอัน ประกอบด้วยองค์สาม คือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ในเรื่องศีล สมาธิ และปัญญานั้น เป็นการศึกษาที่ตรงไหน และบรรลุถึงนิพพานหรือถึงซึ่งความดับทุกข์สิ้นเชิงที่ตรงไหนเล่า ก็ต้องตอบว่าศึกษาอบรมกันที่จิต และบรรลุมรรคผลนิพพานหรือถึงซึ่งความดับทุกข์ก็ที่จิต
พระตถาคตเจ้าทรงเห็นแจ้งว่าเวไนยสัตว์นั้นมีอัชฌาสัยต่าง ๆ กัน ดังนั้นจึงทรงกำหนดแบบแผนหรือวิธีศึกษาปฏิบัติในการฝึกฝนอบรมจิตไว้หลายแบบ รวมเป็นแม่บทแม่แบบถึง 36 แบบ และยังสามารถแยกแตกย่อยออกไปได้อีกเป็นอันมาก ซึ่งเพียงพอต่อการที่คนเราซึ่งมีอัชฌาสัยแตกต่างกันไปจะได้ใช้ศึกษาปฏิบัติเพื่อไปถึงซึ่งมรรคผลนิพพาน
หนังสือ “วิมุตตะมิติ มหัศจรรย์แห่งโลกภายใน” นี้ ได้รวบรวมจากที่เป็นตอน จัดพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มครั้งแรกเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2549 ซึ่งก่อนจะดำเนินการจัดพิมพ์ก็ได้รับพระกรุณาอันยิ่งจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงตรวจทานให้เป็นพิเศษ โดยทรงใช้เวลาร่วมสองเดือน จากนั้นก็ทรงอนุโมทนา หลังจากนั้นก็มีการจัดพิมพ์ขึ้นอีกสองครั้ง โดยครั้งที่สองเป็นการจัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา เมื่อ พ.ศ. 2550 และครั้งที่สามก็ได้จัดพิมพ์ต่อมาโดยสำนักพิมพ์โอ้มายก้อดแห่งคริสตจักรแห่งหนึ่ง เป็นผู้ขออนุญาตจัดพิมพ์