ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: รวมคำพิพากษาฎีกาประชุมใหญ่ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องฎีกาและตัวบทมาตราสำคัญ

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

คำ พิพากษาศาลฎีกาประชุมใหญ่เป็นคำ พิพากษาศาลยุติธรรมชั้นสูงสุดซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานในการใช้กฎหมาย เป็นตัวอย่างในการวินิจฉัยตีความ และอธิบายตัวบทกฎหมายต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษากฎหมายจากคดีเรื่องจริงที่ขึ้นสู่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ซึ่งถือเป็นที่ยุติและถึงที่สุด โดยผู้รวบรวมได้จัดเรียงคำพิพากษาศาลฎีกาประชุมใหญ่ในประมวลกฎหมายอาญาไว้เป็นหมวดหมู่ พร้อมด้วยตัวบทกฎหมายที่คัดใจความเน้นเฉพาะในสาระสำคัญประกอบด้วยทุกฎีกา เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจ ศึกษาค้นคว้าและการใช้งาน ทั้งนี้ ในการรวบรวมหนังสือเล่มนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการกระทบสิทธิของคู่ความหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ในบางฎีกา (ประชุมใหญ่) จึงได้มีการใช้ชื่อเป็นตัวอักษรย่อหรือนามสมมติแทน นอกจากนี้ยังได้รวบรวมฎีกา (ประชุมใหญ่) ในลักษณะเป็นฎีกาย่อสั้น ซึ่งท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากฎีกาย่อยาวหรือฎีกาเต็มได้โดยตรงอีกทางหนึ่งจากศาลฎีกาหรือเว็บไซต์ของศาลฎีกา